Haiku a básne : George Swede

thick fog lifts

unfortunately, I am where

I thought I was

 

 

dvíha sa hustá hmla

žiaľ, som presne tam

kde som si myslel, že som

 

at the height

of the argument the old couple

pour each other tea

na vrchole

hádky si starší manželia

navzájom dolievajú čaj

 

flooded plain

fence tops show which water

belongs to whom

 

zaplavená pláň

vrcholky plota ukazujú

ktorá voda je čia

 

ocean sunset

he whispers something

and her earrings glow

súmrak nad morom

čosi jej šepká

a jej náušnice žiaria

 

wilderness canyon

my shout and its echo

quickly lost in time

v horskom údolí

môj výkrik s ozvenou

miznú v zákrutách času

 

night begins to gather     between her breasts

stmieva sa    medzi jej prsiami

 

 

alone at last

i wonder where

everyone is

 

napokon sám

žasnem kde sú

všetci

 

A sigh from her

then one from me –

two pages turn

 

Jej pohľad

a potom môj –

obrátili sa dve strany

 

Spring morning    gravedigger whistling

Jarné ráno    hvízdanie hrobára

 

stars    crickets

 

hviezdy    svrčky

 

Street violinist

    fallen leaves

        in the open case

 

Pouličný huslista

    opadané lístie

        v otvorenom puzdre

 

Summer night:

in my eyes starlight

hundreds of years old

 

Letná noc:

nado mnou svetlo hviezd

staré storočia

 

The frozen breaths

of the carolers    disappearing

among the stars

 

Para z úst

koledníkov    stúpa

medzi hviezdy

 

Mental hospital    my shadow stays outside

Psychiatria    tieň nechávam von

 

Passport check:

my shadow waits

across the border

 

Pasová kontrola:

môj tieň čaká

na druhej strane

 

leafrog

t

 lisokan

k

 

M SS NG

Thiiief!

 

Needle & Thread

With this pen

the needle

and these words

the thread

every day

I mend

the new holes

I find

in my head

 

 

Ihla a niť

Týmto perom

ihlou

a týmito slovami

niťou

každý deň

zašívam

nové diery

v mojej hlave

 

Raindance

I put the sun

in your cheeks

the deep blue sky

in your eyes

And now you want

to be a nice day

for someone else?

Just wait till I do

my raindance!

You won’t have a chance!

 

 

 

Dažďový tanec

Slnkom som ti

rozžiaril líca

jasným nebom

pohľad

A ty chceš teraz byť

pekným dňom

kohosi iného?

Len počkaj na môj

dažďový tanec!

Nemáš šancu.